Blogia
la feina és teva

la Convocatòria de mossos de 2011

Perquè aquestes coses desprès desaparèixen del lloc original de publicació i no resulta fàcil recuperar-les

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 5815 - 10/02/2011


DEPARTAMENT D’INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/305/2011, de 2 de febrer, de convocatòria de proves selectives per a l’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 46/11). (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5818, pàg. 9507, de 15.2.2011).. (Pàg. 8399)

RESOLUCIÓ

INT/305/2011, de 2 de febrer, de convocatòria de proves selectives per a l’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 46/11). (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5818, pàg. 9507, de 15.2.2011).

 

NOTA. La correcció d’errada esmentada al títol fa referència a la versió castellana d’aquest text.

Atès el que disposen els articles 17, 20 i següents de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, i d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i la restant normativa de general aplicació;

Atès l’Acord GOV/13/2011, d’1 de febrer, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació de places del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011;

Atès el que estableix l’article 20.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, així com l’article 1.i), de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior,

Resolc:

Article 1

Convocar les proves selectives per cobrir 600 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/11).

Article 2

Les funcions que han de realitzar les persones aspirants que siguin nomenades són les atribuïdes als mossos d’esquadra a l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i d’acord amb el que s’estableix als apartats 1.d) i 2 de l’article 19 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra en la redacció donada per l’article 2 de la Llei 2/2008, d’11 d’abril.

Article 3

Les proves de selecció es faran d’acord amb les bases i les especificacions que figuren als annexos d’aquesta Resolució.

Article 4

Contra aquesta Resolució de convocatòria i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de reposició davant el secretari general del Departament d’Interior, en el termini d’un mes que preveu l’article 117 de la Llei esmentada, o bé recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada. Aquests terminis es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

P. D. (Resolució INT/81/2011, DOGC de 24.1.2011)

Xavier Gibert i Espier

Secretari general

Annex 1

Bases

—1 Normes generals

1.1 S’obre la convocatòria per cobrir 600 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra.

1.2 L’àmbit de destinació de les persones que ocupin els llocs de treball és el comprès a tot el territori de Catalunya.

—2 Requisits per a la participació a la convocatòria

2.1 Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.

c) Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys.

d) Tenir una alçada mínima d’1,65 m els homes i d’1,60 m les dones.

e) No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de que estableix l’annex 5 d’aquesta convocatòria.

f) No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

g) Satisfer la taxa establerta a l’apartat 3.5 d’aquestes bases.

h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

i) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

2.2 Els requisits dels apartats de la a) a la h) han de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera llevat del requisit previst a l’apartat c).

El requisit de l’apartat i) s’ha de complir dins del termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 8.1.1, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades al curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

—3 Sol·licituds

3.1 Llocs on obtenir els impresos de sol·licitud.

Aquests documents estan a disposició de les persones interessades: al Departament d’Interior, a la Direcció General de la Policia, als Serveis Territorials del Departament d’Interior a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l’Ebre, Catalunya Central i l’Alt Pirineu i Aran, a totes les comissaries del cos de mossos d’esquadra i a l’adreça d’internet: http://www.gencat.cat/mossos.

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar al secretari general del Departament d’Interior i s’han de formalitzar utilitzant el model normalitzat (DAD18) que figura a l’annex 6 d’aquesta convocatòria.

3.2 Llocs on presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar als registres següents:

Registre del Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.

Registre de la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior a Barcelona, carrer d’Almogàvers, 119-123, 08018 Barcelona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior a Tarragona, carrer del Comte de Rius, 2-8, 43003 Tarragona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 43500 Tortosa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 08241 Manresa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, carrer del Comtat d’Urgell, 10, 25700 la Seu d’Urgell.

Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada per la persona funcionària de correus abans de ser certificada.

3.3 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.4 Documentació necessària.

Juntament amb la sol·licitud, i dins el termini que estableix el punt 3.3 anterior, les persones aspirants han d’adjuntar:

a) Dues fotografies en format de carnet.

b) Dues fotocòpies del document nacional d’identitat. Si el DNI s’ha extraviat o s’està renovant cal adjuntar-hi dues fotocòpies del resguard i dues fotocòpies del passaport o del permís de conduir.

c) Als efectes de l’exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana establerta a la base 6.1.1.3, les persones aspirants hauran de presentar un dels documents següents:

1. Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del nivell intermedi de català (B) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

2. Certificat del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en què hagi participat la persona aspirant i amb indicació del número de registre de la convocatòria, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació que ha obtingut plaça. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d’Interior no serà necessària l’acreditació documental esmentada.

3. Certificat de l’òrgan convocant o l’òrgan en el qual delegui, pel que fa a les persones aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell o superior en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el qual han participat, l’any de l’oferta pública d’ocupació de la convocatòria, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació que han superat la prova. Si es tracta d’algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d’Interior no serà necessària l’acreditació documental esmentada.

En tots els casos, la persona aspirant ho haurà d’indicar expressament a la sol·licitud, d’acord amb el que assenyala l’apartat 3.6.d) d’aquestes bases.

d) En el supòsit que la persona aspirant es trobi en situació d’atur i no percebi cap prestació econòmica, i als efectes de restar exempta de l’abonament de la taxa d’inscripció que preveu la base 3.5, caldrà presentar certificat/s expedit/s per la corresponent oficina de treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i/o, si escau, del SPEE (Servei Públic de Treball Estatal), on consti de forma expressa, que dins del termini de presentació, es compleixin les dues condicions següents:

que la persona aspirant es troba inscrita i en situació d’atur

que la persona aspirant no percep cap prestació econòmica.

e) Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en el cas que la persona aspirant sigui membre d’una família nombrosa de categoria general o especial, i als efectes de gaudir de les bonificacions de la taxa previstes a l’article 2.1-3.4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

3.5 Taxa.

3.5.1 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per inscriure’s a la convocatòria les persones aspirants han de satisfer la taxa de 33,75 euros. Les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d’una bonificació del 30% de l’import de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 23,63 euros i les persones que siguin membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa per la qual cosa hauran de satisfer la taxa de 16,88 euros. L’acreditació documental d’aquestes circumstàncies haurà de realitzar-se de conformitat amb el que estableix la base 3.4.e), dins el termini de presentació de sol·licituds a què fa referència la base 3.3 i sens perjudici del que estableix la base 4.2.

3.5.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa de Catalunya, mitjançant ingrés en caixa o bé per gir postal o telegràfic o transferència bancària, al compte corrent núm. 2013.0500-11-0202701044. "Generalitat de Catalunya. Interior Accés a cossos de funcionaris". A la sol·licitud ha de figurar el segell de la Caixa de Catalunya a l’apartat reservat a l’entitat bancària, el qual acredita l’abonament de la taxa corresponent.

Quan el pagament s’efectuï per gir postal o telegràfic o transferència bancària, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del resguard de la imposició, en la qual ha de constar el nom de la persona aspirant com a remitent i el número de registre de la convocatòria (46/11).

3.5.3 El pagament de la taxa no substituirà, en cap cas, el tràmit de presentació de la sol·licitud davant l’Administració, dins el termini i en la forma que preveuen les bases 3.2 i 3.3

3.5.4 Resten exemptes de realitzar el pagament de la taxa les persones aspirants que es trobin i acreditin documentalment, dins del termini de presentació de sol·licituds, i de conformitat amb el que estableix la base 3.4.d), que estan en situació d’atur i que no perceben cap prestació econòmica.

3.5.5 La manca de pagament, el pagament incomplet o la no-acreditació documental a efectes de l’exempció o la bonificació de la taxa, determinarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.

3.5.6 No serà procedent la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

3.6 Instruccions per emplenar les sol·licituds.

Per emplenar la sol·licitud, les persones aspirants han de tenir en compte les instruccions que figuren al revers de l’imprès (DAD 18) que figura en el annex 6 de la convocatòria, i, a més a més, les indicacions següents:

a) A l’apartat: "Dades de la convocatòria" es farà constar:

Número de registre: 46/11.

Escala: bàsica.

Categoria: mosso/a.

Sistema d’accés: lliure.

b) A l’apartat: "Altres dades de la convocatòria" es farà constar:

Localitat on la persona aspirant vol fer les proves (Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona), en el cas que el tribunal, de conformitat amb el que estableix el punt 5.2 d’aquestes bases, n’acordi la descentralització. Si no ho indica, s’entendrà que opta per fer les proves a Barcelona.

c) S’han de fer constar totes les dades requerides a l’apartat: "Dades de la persona sol·licitant".

d) A l’apartat: "Formació", que fa referència al certificat de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent:

Es farà constar el nivell de coneixements de llengua catalana que té la persona aspirant, i s’especificarà el document acreditatiu que s’adjunta a la sol·licitud d’acord amb la base 3.4.c).

e) A l’apartat: "Exempció del pagament de la taxa d’inscripció de la convocatòria":

En el cas que la persona aspirant estigui en situació d’atur i no percebi cap prestació econòmica ho ha de fer constar en aquest apartat i haurà d’adjuntar el/s document/s acreditatiu/s a què fa referència la base 3.4.d).

A l’apartat "Bonificacions de la taxa" en el cas que la persona aspirant sigui membre d’una família nombrosa de categoria general o especial ho ha de fer constar i haurà d’adjuntar el document acreditatiu a que fa referència la base 3.4.e).

f) En el moment d’efectuar l’abonament de la taxa a la Caixa de Catalunya, als epígrafs "Núm. de compte corrent" i "Import de la taxa d’inscripció", del model normalitzat a l’annex 6, ha de figurar el número de compte i l’import de la taxa d’inscripció a què fa referència la base 3.5.

g) És imprescindible que la persona aspirant signi la sol·licitud.

h) La sol·licitud s’adreçarà al secretari general del Departament d’Interior.

3.7 A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que es facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades. Així mateix, en qualsevol moment del procés selectiu, el tribunal de la convocatòria pot requerir a les persones aspirants l’acreditació de les dades que han fet constar a la sol·licitud, mitjançant la presentació de qualsevol document oficial acreditatiu.

3.8 La sol·licitud de participació en el procés selectiu comporta l’autorització expressa perquè la Direcció General de la Policia demani, respecte a la persona interessada, els antecedents que d’aquesta puguin constar al Registre Central de Penats i Rebels.

No obstant això, sense perjudici de signar la instància, i en document annexat, es podrà manifestar la voluntat expressa contrària a l’esmentada autorització.

—4 Admissió de les persones aspirants

4.1 Abans del termini d’un mes, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el secretari general del Departament d’Interior aprovarà, mitjançant una resolució, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses amb indicació de les persones aspirants que resten exemptes de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana, sens perjudici del que estableix la base 6.1.1.3. A la resolució esmentada, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’indicaran els llocs on s’exposaran les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i de les persones aspirants excloses i dels motius d’exclusió.

4.2 Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, o per adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

En el cas que les persones aspirants excloses no esmenin dins d’aquest termini els defectes que se’ls imputa, o no adjuntin la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, s’arxivarà la seva sol·licitud sense cap altre tràmit.

En qualsevol cas, i a fi d’evitar errors i, en cas de produir-se’n, esmenar-los dins el termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran fefaentment, no només que no figuren a la llista d’excloses, sinó que, a més, els seus noms figuren a la llista d’admeses.

4.3 Una vegada transcorregut un termini no superior a quinze dies des de la finalització del termini anterior, es faran públiques, mitjançant resolució del secretari general del Departament d’Interior i pel mateix procediment, les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses i exemptes de fer la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació de la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova, de l’ordre d’actuació de les persones aspirants i els llocs on s’exposaran les esmentades llistes.

4.4 D’acord amb el que disposa l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la publicació de les resolucions esmentades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis als llocs que s’indiquin en aquestes, es considerarà realitzada la notificació oportuna a les persones interessades i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

4.5 Els errors materials, de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.

—5 Tribunal qualificador

5.1 El tribunal qualificador de les proves el componen els membres següents:

Titulars:

1. El/la subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.

2. El/la subdirector/a operatiu de la Policia.

3. El/la subdirector/a general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament d’Interior.

4. El/la subdirector/a general de Formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

5. El/la cap de la Comissaria General de Planificació i Organització.

6. El/la cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia.

7. El/la cap del Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica de la Direcció General de la Policia.

8. El/la cap del Gabinet de Processos Selectius de la Direcció General de la Policia.

9. El/la cap de la Divisió de Planificació, Qualitat i Ordenació Professional.

10. El/la cap de l’Àrea d’Ordenació Professional.

11. El/la cap de l’Àrea d’Instructors/res.

Suplents:

1. El/la cap de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior.

2. El/la cap del Servei de Personal de la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament d’Interior.

3. El/la cap del Servei de Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

4. El/la cap del Servei d’Avaluació Mèdica de la Direcció General de la Policia.

5 El/la cap de la Comissaria General Territorial de la Subdirecció Operativa de la Policia.

6. El/la cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal de la Subdirecció Operativa de la Policia.

7. El/la coordinador/a de Processos Selectius del Gabinet de Processos Selectius.

8. El/la cap de la Unitat de Selecció de l’Àrea d’Ordenació Professional.

9. El/la cap de Secció d’Avaluació Psicològica del Servei d’Avaluació i Orientació Psicològica de la Direcció General de la Policia.

10. El/la sotscap de l’Àrea d’Instructors/res.

11. El/la cap de la Unitat d’Avaluació de l’Àrea d’Ordenació Professional.

Actuarà com a president/a el/la subdirector/a general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia i, en la seva absència, com a president/a suplent, el/la subdirector/a operatiu de la Policia.

5.2 El tribunal podrà acordar, en funció del nombre de persones aspirants i per a la millor gestió de les proves, que aquestes es realitzin de manera descentralitzada. A aquests efectes, es designen els tribunals auxiliars següents a les ciutats de Lleida, Tarragona i Girona.

Tribunal auxiliar a Lleida:

President/a: el/la cap de la Regió Policial de Ponent.

Vocals:

El/la cap del Servei d’Administració de la Regió Policial de Ponent.

El/la cap del Servei d’Administració de la Regió Policial del Pirineu Occidental.

El senyor Antoni Jardí Peña, funcionari de l’Àrea d’Ordenació Professional.

El senyor Cristian Fajardo i Olmo, funcionari de l’Àrea d’Ordenació Professional.

La senyora Montse Roces Cuñé, funcionària de l’Àrea d’Ordenació Professional.

Un representant del tribunal.

Tribunal auxiliar a Girona:

President/a: el/la cap de la Regió Policial de Girona.

Vocals:

El/la cap del Servei d’Administració de la Regió Policial de Girona.

El/la cap de la Secció de Recursos Humans i Administració de la Regió Policial de Girona.

El/la cap de la Unitat d’Administració Policial de l’Àrea d’Ordenació Professional.

El senyor Jordi Moner Torres, funcionari de l’Àrea d’Ordenació Professional.

El senyor Òscar Terrero Garcia, funcionari de l’Àrea d’Ordenació Professional.

Un representant del tribunal.

Tribunal auxiliar a Tarragona:

President/a: el/la cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona.

Vocals:

El/la cap del Servei d’Administració de la Regió Policial del Camp de Tarragona.

El/la cap del Servei d’Administració de la Regió Policial de les Terres de l’Ebre.

El senyor Miquel Mas i Beltran, funcionari de l’Àrea d’Ordenació Professional.

El senyor Francesc Cuadrado Martínez, funcionari de l’Àrea d’Ordenació Professional.

La senyora Dulce Maria Fuentes Palmero, funcionària de l’Àrea d’Ordenació Professional.

Un representant del tribunal.

Els tribunals auxiliars no tindran funcions qualificadores sinó únicament de vigilància i seguiment del desenvolupament correcte de les proves.

5.3 Formaran part del tribunal qualificador, com a representats titular i suplent, respectivament, en qualitat de persones assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

La senyora Anna Morales López.

El senyor Enric Blanes Palacín.

5.4 El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l’assistència, com a mínim, de set dels seus membres.

5.5 El tribunal pot disposar, si així ho creu convenient, la incorporació d’assessors especialistes perquè col·laborin en l’execució de les proves.

Per a l’execució de proves que s’hagin de realitzar per assessors especialistes caldrà només la presència d’un membre del tribunal, designat prèviament per aquest, per assegurar-ne una realització correcta, i traslladar al tribunal els resultats de les proves.

La segona subprova de la quarta prova (l’entrevista), a què fa referència la base 6.1.1.6, es durà a terme pel personal designat pel tribunal com a assessor especialista, d’entre les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra que exerceixen funcions de selecció del cos esmentat i els psicòlegs del Departament d’Interior.

5.6 Els membres del tribunal tenen dret a percebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

5.7 L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.8 El tribunal ha d’elegir d’entre els seus vocals un/a secretari/ària.

5.9 De totes les sessions del tribunal se n’estendrà l’acta corresponent.

5.10 El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones aspirants per tal d’aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació aportada per les persones interessades, quan ho consideri convenient.

5.11 L’ordre d’actuació de les persones aspirants en les proves s’iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra "Z", de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 29 de novembre de 2010 (Resolució GAP/3853/2010, de 30 de novembre, DOGC núm. 5769, de 3.12.2010).

5.12 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.

—6 Procés de selecció i qualificacions

El procés de selecció de les persones aspirants és el d’oposició lliure.

6.1 L’oposició constarà de les tres fases que a continuació es descriuen.

6.1.1 Primera fase. Proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

6.1.1.1 Primera prova. Consistirà en la realització dels exercicis i subproves següents:

a) Exercici de coneixements: respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari que s’inclou a l’annex 3 d’aquesta Resolució, en el termini màxim d’1 hora. La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.

b) Subprova aptitudinal: realització d’una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.

c) Subprova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació serà d’apte/a o no apte/a.

Per a la superació d’aquesta primera prova, la persona aspirant haurà d’obtenir un mínim de 5 punts en l’exercici de coneixements, un mínim de 5 punts en la subprova aptitudinal i la qualificació d’apte/a en la subprova de personalitat.

6.1.1.2 Segona prova.

1. Prova física

Les persones aspirants hauran de realitzar els dos exercicis físics que s’especifiquen en l’annex 4 d’aquestes bases.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.

No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d’aquesta prova.

Per a la realització d’aquesta prova, les persones aspirants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l’annex 4 d’aquesta convocatòria.

La persona aspirant que no realitzi algun dels exercicis o faci dos nuls a l’exercici d’agilitat serà exclosa del procés selectiu.

Valoració dels exercicis. Cadascun dels exercicis físics de l’annex 4 es valorarà d’acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants del mateix sexe, agrupades en franges d’edats:

De 18 a 24 anys.

De 25 a 29 anys.

De 30 a 34 anys.

És a dir, que les dades dels resultats assolits per les persones aspirants seran processades estadísticament per separat per tal que el tribunal qualificador estableixi un barem específic per a cada sexe i, dins de cada sexe, per franja d’edat. A efectes del barem esmentat, l’edat de càlcul serà la que tingui la persona aspirant el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds.

Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts.

Qualificació de la prova: la puntuació final de la prova física de cada persona aspirant s’obtindrà dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en cadascun dels exercicis físics. Per superar aquesta prova la persona aspirant haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

2. Aspirants embarassades.

a) Les aspirants que acreditin estar embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill/a, poden sol·licitar l’ajornament de la realització de la prova física fins a la convocatòria següent, però hauran de realitzar la resta de proves de la primera fase de l’oposició.

En cas que les superin, la realització de la segona fase (curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya) quedarà condicionada: a la superació, en la següent convocatòria d’ingrés, si s’escau, de la prova física posposada; a complir els requisits d’alçada i índex de massa corporal, a no estar inclosa en cap de les causes d’exclusió mèdiques que s’indiquin en la següent convocatòria, i a que els correspongui per la seva qualificació global obtinguda en la primera fase de l’oposició, tenint en compte el nombre de persones màxim que poden ser convocades a la realització del curs selectiu, previst a l’apartat 6.1.2 d’aquesta convocatòria.

b) En relació amb les aspirants que, d’acord amb el punt 6.1.1.2 de les bases de l’anterior convocatòria (núm. registre de la convocatòria 46/10), haguessin superat totes les proves d’aquella convocatòria i per motiu d’embaràs o per no haver complert les setze setmanes des del naixement del fill/a, se li hagués ajornat la realització de la prova física, la realitzarà en aquesta convocatòria, juntament amb la resta de persones aspirants.

En aquest cas, hauran de presentar la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria i seran convocades per a la realització de la prova física, establerta a la base 6.1.1.2.

En cas que la persona aspirant realitzi i superi la prova física i no estigui inclosa en cap de les causes d’exclusió mèdiques indicades a l’annex 5 d’aquesta convocatòria, serà convocada a realitzar el curs selectiu sempre que li correspongui per la seva qualificació global obtinguda en la primera fase de l’oposició d’aquesta convocatòria, tenint en compte el nombre màxim de persones aspirants convocades, que s’especifica a l’apartat 6.1.2 de les bases.

6.1.1.3 Tercera prova. Coneixements de llengua catalana.

La prova consta de dues parts:

Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.

Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

Aquesta prova tindrà una durada màxima d’1,30 hores per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a. Per superar la prova s’ha d’obtenir la qualificació d’apte/a.

Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l’inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent, d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC 5610, de 19.4.2010).

Així mateix, restaran exemptes de la realització de la prova les persones aspirants que acreditin documentalment abans de l’inici de la prova esmentada que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2010.

6.1.1.4 Comprovació de les dades antropomètriques.

Es comprovarà en una única crida, en un dia i hora determinats, que la persona aspirant compleix els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal:

a) Seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l’alçada establert a la base 2.1.d.

b) Seran excloses les persones que tinguin l’índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s’observi un desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de tolerància d’un 5%. L’índex de massa corporal s’estima mitjançant l’índex de Quetelet (pes en kg dividit per l’alçada al quadrat en metres).

En el supòsit que la persona aspirant no compleixi aquests requisits en una primera observació es realitzarà un segona observació per l’equip mèdic responsable per tal de verificar l’alçada i l’índex de massa corporal. Així mateix es realitzarà una nova observació quan el membre del tribunal qualificador present a la prova ho determini.

Les persones aspirants que no compleixen els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal quedaran excloses automàticament del procés selectiu.

Aquesta comprovació de les dades antropomètriques es realitzarà de forma independent durant la realització de la prova física i, si escau, paral·lelament al desenvolupament de la comprovació de les causes d’exclusió mèdiques.

6.1.1.5 Comprovació de les causes d’exclusió mèdiques de l’annex 5.

La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades a l’annex 5 comportarà un reconeixement mèdic. En aquest s’aplicaran les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d’orina i les exploracions o proves complementàries que els metges, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes, en aplicació del previst en el punt 5.5. Cada una de les proves a realitzar es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.

A l’inici del reconeixement mèdic, les persones aspirants hauran de contestar un qüestionari mèdic amb la declaració jurada de malalties i tractaments mèdics. El fet que una persona aspirant no formalitzi aquest qüestionari, així com l’omissió intencionada i/o falsedat de les dades sol·licitades, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d’exclusió establertes a l’annex 5 quedaran excloses del procés selectiu, la qual cosa es publicarà als llocs que s’indiquen a la base 7.8.3.

Aquesta comprovació de les causes d’exclusió mèdica es realitzarà després de la prova física.

6.1.1.6 Quarta prova. Prova d’adequació psicoprofessional. Consistirà en la realització de les subproves següents:

a) Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.

Avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin les persones aspirants que han de realitzar la segona subprova i farà pública la llista de les persones aspirants convocades.

b) Segona subprova. Una entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.

La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a. Per superar la prova s’ha d’obtenir la qualificació d’apte/a.

6.1.1.7 L’ordre de puntuació de la primera fase quedarà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en la primera prova i la segona prova. Els possibles empats s’han de dirimir, en primer lloc, segons la puntuació de la prova aptitudinal. Si persisteix l’empat, en segon lloc, per la puntuació obtinguda en l’exercici de coneixements. En tercer lloc, per la puntuació obtinguda en la puntuació global de la prova física, i, si es manté l’empat, per cadascun dels exercicis físics per l’ordre que apareixen en la convocatòria.

6.1.2 Segona fase. Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Passarà a aquesta fase, segons l’ordre de la puntuació obtinguda en la primera, un nombre de persones aspirants que no podrà ultrapassar en aquesta convocatòria un màxim de 700 aspirants.

Aquesta segona fase consistirà en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica policial d’una durada no superior a nou mesos. En aquest curs s’avaluarà, de manera independent, tant l’assoliment del nivell acadèmic com l’adquisició del perfil de competències i actituds de servei necessaris determinats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials següents: policia de protecció i seguretat, policia de trànsit i transport, policia judicial i d’investigació, i policia administrativa.

D’aquest curs, però, en quedaran exemptes les persones aspirants que acreditin, mitjançant la certificació corresponent, haver superat i obtingut el diploma d’un curs de la mateixa durada i del mateix contingut impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Quedaran excloses del procés selectiu les persones aspirants que perdin, definitivament, la condició d’alumne/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els apartats 8.1.b), 8.1.c), 8.1.d) i 8.1.e) del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5676, de 20.7.2010).

El/la director/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya haurà d’informar de la pèrdua de la condició d’alumne/a al tribunal qualificador, el qual resoldrà l’exclusió de la persona aspirant.

Les aspirants que acreditin estar embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill/a, poden sol·licitar l’ajornament de la realització d’aquesta fase fins a la convocatòria següent.

En cas que a una aspirant de la convocatòria anterior a aquesta, és a dir, de la 46/10, li hagués estat concedit l’ajornament de la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per estar embarassada o perquè no s’hagin complert les setze setmanes des del naixement del fill/a, el tribunal d’aquesta convocatòria en podrà acordar la incorporació al curs amb les persones aspirants d’aquesta convocatòria.

Qualificació. Per superar el curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i d’acord amb els criteris d’avaluació aprovats per Resolució del seu director, la persona aspirant haurà d’obtenir una puntuació mínima de 35 punts sobre un màxim de 70 punts a l’avaluació acadèmica i, a partir de la observació de la conducta de la persona aspirant durant el curs, la qualificació d’apte/a en l’avaluació del seu perfil de competències i actituds de servei.

Durant aquest període, les persones aspirants perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2, i es troben en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social.

6.1.3 Tercera fase. Pràctiques.

Passarà a aquesta fase, segons l’ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d’oposició i del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un nombre de persones aspirants que mai no podrà ultrapassar el de les 600 places, objecte de convocatòria.

6.1.3.1 Naturalesa i contingut.

Les persones aspirants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran cadascun d’ells també caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es realitzaran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per a l’obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques.

6.1.3.2. Avaluació i qualificació.

La qualificació de la fase de pràctiques serà d’apte/a o no apte/a.

Per superar aquesta fase s’ha d’obtenir la qualificació d’apte/a, d’acord amb els criteris d’avaluació aprovats pel tribunal qualificador.

Per avaluar cada període de pràctiques s’elaborarà una acta individual que valori un seguit de factors conductuals que abastin camps d’observació en els quals es descriguin coneixements del treball, flexibilitat, habilitats socials i comunicació, compliment d’ordres i disciplina, disposició personal vers el treball, responsabilitat, adaptació a l’organització, iniciativa, confiança en si mateix i autonomia, judici pràctic i autocontrol. La valoració de cada període de pràctiques serà sotmesa a la decisió del tribunal qualificador, que establirà la qualificació d’apte/a o no apte/a.

El tribunal qualificador, de conformitat amb els criteris d’avaluació prèviament aprovats, podrà acordar que les persones aspirants amb una qualificació de no apte en un període puguin ser declarades automàticament no aptes a la fase de pràctiques o que, per a una millor valoració, continuïn en la fase de pràctiques.

Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a en dos períodes de pràctiques seran declarades automàticament no aptes en la fase de pràctiques.

En els casos de persones aspirants que no han pogut ser avaluades en la fase de pràctiques per trobar-se en situació d’incapacitat temporal o per haver estat suspeses de funcions com a conseqüència del compliment d’una sanció o de l’adopció d’una mesura cautelar en un procediment disciplinari, el tribunal qualificador acordarà la seva reincorporació al període de pràctiques, una vegada hagin obtingut l’alta mèdica, hagin complert la sanció o s’hagi deixat sense efectes la mesura cautelar, respectivament.

6.1.3.3 Retribucions i Seguretat Social.

Durant aquest període les persones aspirants perceben les retribucions bàsiques i les complementàries dels/de les funcionaris/àries del cos de mossos d’esquadra de la categoria de mosso/a i es troben en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social.

—7 Inici i desenvolupament de les proves

7.1 En qualsevol moment o fase del procés selectiu i amb caràcter previ al nomenament de funcionari/ària de carrera, les persones aspirants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques i/o psicotècniques que siguin necessàries per tal de comprovar-ne l’adequació al quadre d’exclusions mèdiques de l’annex 5. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable pot proposar, en funció de la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu; en aquest cas correspon a l’òrgan competent per efectuar el nomenament d’adoptar la resolució procedent, que en cap cas no pot donar dret a indemnització.

7.2 D’acord amb el que estableixen l’article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, les persones aspirants han de demostrar, al llarg del procés selectiu, que estan degudament capacitades en el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.

7.3 Les persones aspirants podran ser requerides en qualsevol moment pels membres del tribunal per tal que acreditin la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

7.4 Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin a la crida del tribunal per al desenvolupament de les proves en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran excloses del procés selectiu.

7.5 Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves i a l’acte de comprovació de les causes d’exclusió mèdiques i comprovació del requisit d’alçada i índex de massa corporal proveïdes del DNI, passaport o permís de conduir; la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal en tot moment. La manca de presentació d’aquesta documentació determinarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.

7.6 Si el tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria podrà acordar, en qualsevol moment del procés selectiu, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, en tot cas, es posaran en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, a l’efecte pertinent.

7.7 En els casos en què s’hagin obert diligències prèvies o s’hagi incoat un procediment penal contra una persona aspirant, el tribunal qualificador podrà acordar, en funció de la gravetat del fet imputat, la suspensió de la realització o s’hagi incoat un procediment penal contra una persona aspirant, el tribunal del curs selectiu o de les pràctiques, o el seu ajornament si encara no s’han iniciat, fins a conèixer els resultats de les diligències o del procediment penal.

7.8 Inici de les proves.

7.8.1 Les proves s’iniciaran a partir del mes de d’abril de l’any 2011.

7.8.2 La data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova es determinarà en la resolució de publicació de les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses i de les exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, prevista a la base 4.3.

7.8.3 La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents, i també les dates de comprovació de les causes d’exclusió mèdiques i de la comprovació dels requisits d’alçada i índex de massa corporal, seran determinades pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, al Departament d’Interior, als locals on hagin tingut lloc les proves anteriors, a la Direcció General de la Policia, als serveis territorials del Departament d’Interior i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació a les persones interessades, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

7.9 Les persones aspirants que durant el transcurs de les proves realitzin conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat en les fases de l’oposició, o d’altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases de l’oposició, podran ser excloses del procés selectiu.

—8 Presentació de documentació

8.1.1 Les persones aspirants seleccionades per passar a la segona fase (curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya) hauran de lliurar a la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, en el termini de 20 dies naturals, que es determinarà i es farà públic amb la publicació de la llista de persones convocades a la realització del curs selectiu, els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI.

b) Fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti estar en possessió de la titulació, d’acord amb el que estableix la base 2.1 b).

c) Declaració de no estar condemnat/ada per cap delicte ni estar separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.

d) Fotocòpia compulsada del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

e) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

8.1.2 El requisit de tenir els antecedents penals cancel·lats, recollit a la base 2.1.f), s’acreditarà mitjançant la certificació corresponent del Registre Central de Penats i Rebels. Aquesta certificació serà sol·licitada per la Direcció General de la Policia i s’afegirà als documents esmentats a l’apartat anterior.

8.2 Les persones que no presentin la documentació especificada, i també les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses a la segona fase, quedaran anul·lades les seves actuacions, i restaran excloses del procés selectiu, sens perjudici de les responsabilitats en què hagin pogut incórrer.

—9 Llista de persones aspirants aprovades

Una vegada finalitzades les tres fases de l’oposició, es farà pública la llista, ordenada de major a menor puntuació, de les persones aspirants que l’hagin superada. Aquesta puntuació serà el resultat de la suma de la puntuació obtinguda en la primera fase més la puntuació obtinguda en la segona fase corresponent al curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

—10 Nomenament de funcionaris/àries

En acabar el procés selectiu, les persones aspirants que l’hagin superat seran declarades aptes i la llista d’aquestes serà proposada pel tribunal al secretari general del Departament d’Interior, als efectes del seu nomenament com a funcionaris/àries de carrera.

En cap cas no es podrà proposar el nomenament d’un nombre de persones aspirants superior al de les places previstes a la convocatòria.

—11 Recursos

11.1 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del secretari general del Departament d’Interior, si aquests últims decideixen directament o indirectament sobre el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant el secretari general del Departament d’Interior, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

11.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant el secretari general del Departament d’Interior.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient pertinent per a la defensa dels seus interessos.

Annex 2

Consulta d’informació

Es pot obtenir informació sobre aquesta convocatòria fent ús dels telèfons d’atenció ciutadana: el 012 per a trucades de Catalunya i el 902400012 per a trucades de fora de Catalunya.

Igualment, la persona aspirant pot obtenir informació i consultar la seva situació en el procés de selecció (llistes de persones admeses i excloses, lloc, data i hora i resultats de les proves) a través de l’adreça d’Internet http:www.gencat.cat/mossos. En la mateixa adreça web també es podran trobar models d’impresos i informació addicional relacionada amb el desenvolupament del procés selectiu.

No obstant això, l’única informació valida serà l’exposada als registres oficials del Departament d´Interior, indicats a la base 3.2 de l’annex 1 de la convocatòria.

Annex 3

Temari

Temari sobre el qual versaran les 50 preguntes de l’exercici de coneixements de la primera prova.

Àmbit A

Coneixements de l’entorn

Tema A.1

Història de Catalunya i de la policia (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.

1. L’antiguitat a Catalunya.

2. La Catalunya romana.

3. El naixement de Catalunya.

4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).

5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).

6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).

7. Les forces de seguretat i la seva història.

8. L’art en l’època medieval: el Romànic i el Gòtic.

9. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII).

10. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.

11. L’origen dels mossos d’esquadra.

12. Les transformacions del segle XVIII.

13. L’art en l’època moderna: el Renaixement, el Barroc i el Neoclassicisme.

Tema A.2

Història de Catalunya i de la policia (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).

1. El segle XIX: la crisi de l’antic règim i la construcció de l’estat liberal.

2. Transformacions policials durant el segle XIX.

3. Catalunya, fàbrica d’Espanya, i l’obrerisme.

4. La restauració borbònica i el catalanisme polític.

5. El primer terç del segle XX (1898-1931).

6. La policia durant les primeres dècades del segle XX.

7. L’art a l’edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme.

8. La República i la Guerra Civil.

9. La dictadura franquista.

10. La transició i la recuperació de l’autonomia.

11. La policia i la democràcia.

12. El segle XX: del Noucentisme a la postguerra.

Tema A.3

Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua.

2. Varietats lingüístiques.

3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.

4. Morfosintaxi i ortografia.

Tema A.4

Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.

1. Situació i divisió administrativa.

2. El relleu.

3. Els climes a Catalunya.

4. La xarxa hidrogràfica.

5. La vegetació.

6. La població.

Tema A.5

Principals variables de l’estructura de Catalunya.

1. Treball i mercat de treball a Catalunya.

2. L’estat del benestar i els serveis socials.

3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

Tema A.6

El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats dels homes i les dones.

1. Les migracions contemporànies.

2. La immigració a Espanya i Catalunya.

3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.

4. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.

5. Igualtat formal i igualtat material entre homes i dones.

6. Igualtat d’oportunitats i discriminació positiva.

7. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.

Tema A.7

El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.

1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació.

2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

3. Naixement de la societat de la informació.

4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet.

5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

Tema A.8

El canvi social (part III): l’individu i l’equilibri ecològic.

1. La necessitat de l’ordenació ecològica i de l’equilibri dels ecosistemes.

2. Precedents de la presa de consciència.

3. El concepte de desenvolupament sostenible i l’Informe Brundtland.

4. Les cimeres internacionals.

5. L’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg.

6. La situació a Catalunya.

Àmbit B

Institucional

Tema B.1

L’Estatut d’autonomia de Catalunya.

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.

2. Contingut i estructura.

3. Els drets, els deures i els principis rectors.

4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.

5. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya.

6. El finançament.

7. La reforma de l’Estatut.

Tema B.2

Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat com a sistema institucional d’autogovern de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya.

3. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.

4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3

El Departament d’Interior

1. Funcions del Departament d’Interior.

2. Òrgans generals del Departament d’Interior.

3. L’àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat.

4. La Direcció General de la Policia.

Tema B.4

L’ordenament jurídic de l’Estat.

1. L’ordenament jurídic.

2. La Constitució espanyola.

3. La llei.

4. Les normes amb rang de llei.

5. El reglament.

6. Els tractats internacionals.

Tema B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

1. Les declaracions de drets humans.

2. Els drets constitucionals.

3. La titularitat dels drets constitucionals.

4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.

5. Els deures constitucionals.

6. Les garanties normatives.

7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.

8. Les garanties jurisdiccionals.

9. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.6

Les institucions polítiques de l’Estat.

1. Les Corts Generals.

2. El Govern.

3. La Corona.

4. Les relacions de confiança entre les Corts Generals i el Govern.

5. Altres institucions de l’Estat.

Tema B.7

Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.

2. El Consell General del Poder Judicial.

3. El Ministeri Fiscal.

4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.8

L’organització territorial de l’Estat.

1. Els models d’organització territorial.

2. L’Estat autonòmic a la Constitució Espanyola de 1978.

3. Les comunitats autònomes.

4. Els municipis.

5. Les províncies.

6. Les comarques.

7. Les vegueries.

Tema B.9

La Unió Europea

1. Origen històric de la Unió Europea.

2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.

3. Institucions comunitàries.

Àmbit C

De seguretat i policia

Tema C.1

Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

1. Definició de competència.

2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2

La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.

1. El concepte de coordinació policial.

2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

3. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Tema C.3

El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2. Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat.

3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.

4. Forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Tema C.4

La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policia local.

1. Mossos d’esquadra.

2. La policia local de Catalunya.

3. La policia de Catalunya: la policia del futur.

Tema C.5

Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

1. Preàmbul.

2. Àmbit territorial d’actuació.

3. Funcions.

Tema C.6

La funció policial en matèria de seguretat ciutadana

1. La funció policial.

2. La Direcció General de la Policia.

3. La Subdirecció Operativa de la Policia.

4. Comissaria General de Planificació i Organització.

5. Divisió d’Informació.

6. Divisió d’Afers Interns.

Tema C.7

La funció policial en la investigació de delictes

1. El concepte d’investigació.

2. El marc legal de la investigació.

3. Funcions de les unitats d’investigació.

4. Tècniques i mitjans d’investigació criminal.

5. Tipologia delictiva.

6. La formació en l’àmbit de la investigació criminal.

Tema C.8

La funció policial en seguretat viària i trànsit

1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

2. El Reglament general de circulació.

3. El Reglament general de conductors.

4. El Reglament general de vehicles.

5. El Reglament del procediment sancionador.

Tema C.9

Codi deontològic policial.

1. La deontologia policial.

2. El Codi europeu d’ètica policial.

3. El marc deontològic dels principis bàsics d’actuació.

4. La Carta de Rotterdam. La policia en una societat multiètnica.

Tema C.10

La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals

1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.

2. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

Àmbit D

Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social

a) Nacional.

b) Internacional.

Annex 4

Prova física

La prova física consistirà en la realització dels exercicis següents:

1. Circuit d’agilitat.

El seu objectiu és valorar l’agilitat.

Descripció de l’exercici.

a) La persona aspirant iniciarà l’exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i glutis darrera la línia de sortida.

b) Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant iniciarà l’exercici. La persona aspirant sortirà corrent fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un matalàs, realitzant una tombarella amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigirà cap a la primera tanca, deixant-la al costat esquerre fins ultrapassar-la i passarà per sota d’ella. Correrà després cap al plint d’1 metre d’alçada, que haurà de sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà per sota d’ella. Anirà frontalment cap a la primera tanca, que haurà de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 centímetres, homes 90 centímetres). Seguidament, la persona aspirant haurà d’agafar amb les dues mans i transportar sobre les espatlles (per les nanses o els extrems) un sac d’uns 15 quilograms (dones) i d’uns 20 quilograms (homes), corrent cap endavant des del lloc on hi havia el sac fins a un con situat a 10 metres, que haurà de girar 180º al seu voltant per l’esquerra i sense tocar-lo, per tornar en sentit oposat també corrent 10 metres més cap endavant fins a la línia d’arribada.

c) S’aturarà el cronòmetre en el moment que la persona aspirant traspassi amb els dos peus la línia d’arribada, portant el sac agafat correctament, i es registrarà el temps emprat.

Normes de l’exercici:

a) No es podrà trepitjar la línia de sortida, no es podrà sortir abans del senyal del testador i s’haurà d’estar correctament col·locat abans de començar l’exercici.

b) La tombarella s’haurà de fer sobre l’eix transversal del tronc (no és correcta la tombarella tipus judo).

c) El sac haurà d’estar ben col·locat, recolzat sobre les espatlles i agafat amb les dues mans, abans de traspassar la línia marcada al terra i poder iniciar la cursa de 10 metres cap al con.

d) En el transcurs l’exercici no es podrà tombar o desplaçar (horitzontal o verticalment) cap obstacle.

e) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com s’explica en aquesta descripció.

Si s’incompleix alguna de les normes de l’exercici l’intent serà considerat nul.

Valoració de l’exercici: es faran dos intents, no consecutius, i el resultat vàlid serà el millor temps (en segons i dècimes).

2. Cursa de llançadora

L’objectiu de la l’exercici és valorar la resistència aeròbica de la persona aspirant.

Descripció de l’exercici.

a) La persona aspirant se situarà darrera d’una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre si 20 metres.

b) Quan senti el senyal d’inici de l’exercici, la persona aspirant ha de córrer cap a l’altra línia, fins a trepitjar-la, i esperar tornar a sentir un altre senyal que emetrà el magnetòfon.

c) Cada senyal sonor indicarà que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme del magnetòfon, que serà progressivament (cada minut) més ràpid al llarg l’exercici.

d) La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d’anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia quan senti el senyal del magnetòfon, moment en el qual s’acabarà l’exercici.

Durant el desenvolupament de l’exercici:

a) La línia s’haurà de trepitjar abans o en el moment en què se senti el senyal sonor.

b) La persona aspirant no podrà córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi sentit el senyal.

Valoració l’exercici: es farà un sol intent, i es registrarà el temps que la persona aspirant sigui capaç de mantenir el ritme imposat pel magnetòfon en períodes de mig minut.

Annex 5

Causes d’exclusió mèdica

1. Aparell circulatori.

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2. Aparell respiratori.

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar, pleures o tòrax.

2.3 Valors de la capacitat vital forçada (CVF) obtinguda mitjançant espirometria forçada, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones i de flux espiratori màxim en un segon (FEV1 ) inferior al 80% del valor teòric.

2.4 Pneumotòrax repetitiu.

3. Aparell genitourinari

3.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

4. Aparell digestiu.

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de malabsorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o reincidents.

5. Sistema hematopoètic. Hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

6. Aparell locomotor.

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, del tronc o del coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Amputació total o parcial d’algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les amputacions dels altres dits es valoraran en relació a la limitació funcional.

6.3 Dismetria de les extremitats inferiors.

6.4 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

6.5 Luxació recidivant d’espatlla.

6.6 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de les funcions policials.

7. Trastorns psiquiàtrics.

7.1 Retard mental, trastorns de l’aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.

7.2 Trastorns relacionats amb substàncies. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d’abús.

7.3 Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics.

7.4 Trastorns de l’estat d’ànim, d’ansietat, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat.

7.5 Trastorns de la conducta alimentària o del son.

8. Trastorns del sistema nerviós.

8.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar.

8.2 Malformacions, patologies o lesions dels sistema nerviós central o perifèric.

8.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

8.4 Tremolors, tics o espasmes.

9. Glàndules endocrines.

9.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

9.2 Diabetis mellitus.

10. Òrgans dels sentits.

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual llunyana inferior al 40% (4/10) a cada ull i sense correcció (ulleres o lents de contacte).

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina, retinopaties.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies. Es mesuraran pel test d’Ishihara i, en cas necessari i a criteri dels metges designats pel tribunal qualificador, se’ls aplicarà el test de Farnsworth-Munsell.

10.8 Glaucoma.

10.9 Alteracions de les parpelles o de la secreció lacrimal que dificultin la correcta hidratació del globus ocular i n’alterin la seva protecció.

10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels/de les facultatius/ives que realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.

10.11 Agudesa auditiva unilateral, sense audiòfons, que suposi una pèrdua igual o superior a 35 dB a les freqüències compreses entre 1.000 i 3.000 Hz o igual o superior a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz.

10.12 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.13 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.14 Quequesa manifesta.

10.15 Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva.

11. Pell, fàneres i glàndules exocrines.

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i de les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb l’uniforme reglamentari.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

12. Altres.

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi.

12.3 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

12.4 Malalties autoimmunes.

12.5 Diàtesi al·lèrgica.

12.6 Proves analítiques compatibles amb patologia de base.

12.7 Qualsevol altra procés patològic que, a proposta dels serveis mèdics especialitzats designats pel tribunal qualificador, es consideri que dificulta o impedeix el desenvolupament de la funció policial.

12.8 Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d’exclusió d’acord amb aquestes bases i que essent conegudes per la persona aspirant no es notifiquin en el qüestionari mèdic orientatiu.

Annex 6

Sol·licitud d’admissió.

(Vegeu annex al document PDF)

(11.026.134)

 

0 comentarios